Referat frå Årsmøte i Landbrukets Dag SA

Referat frå Årsmøte i Landbrukets Dag SA

Torsdag 15. mars vart det skipa til årsmøte i samskipnaden Landbrukets Dag BA. Mykje godtfolk, representanatar frå dei fleste av dei 24 ulike eigarorganisasjonane, var samla i møtesalen på Pernille kafeteria på Evje. Honndølen Torbjørn Bjoraa vart presentert som ny prosjektleiar for Naturligvis, medan Torbjørn Helle tok på seg det tunge - og særs viktige vervet som styreleiar. Her finn du eit fyldig og godt referat frå møtet.

Referat fra årsmøtet i Landbrukets Dag 15.03.18 kl. 18:00 – 20:20

 

Disse møtte:

Gudmund Guttormsen, Bondens marked, Inger Øyen, 4H Aust- og Vest-Agder, Kari Lauvdal, Tine, Turid S. Greibrokk, Aust-Agder bygdekvinnelag, Wenche R. Høgetveit, Norsk Landbruksrådgiving, Knut Erik Ulltveit, Aust-Agder Bondelag, Tor Erik Leland, Vest-Agder Bondelag/landbruksselskap, Åge Andre Brømnes, Notura, Eivind Austnå, Aust Agder Bonde og småbrukerlag. Anne Lill Fjell Roland, Vest-Agder bygdekvinnelag.

Olav Litveit, Valgnemnda

Fra styret møtte:

Styreleder Asgeir Pollestad, Bjørn A. Ropstad, Inger Liv Røyster Thorsen, Anne Grete Lieng, Torbjørn Helle.

Prosjektleder Torbjørn Bjoraa og Lillian B Andersen

 

Sak 1/18         Godkjenning av innkalling og sakliste.

Forslag til vedtak:

Innkalling og sakliste godkjennes.

Vedtak:

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.

 

Sak 2/18         Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å skrive under møteprotokollen

Forslag til vedtak:

Møteleder: Asgeir Pollestad, referent: Lillian B Andersen, 2 medlemmer til å skrive under protokollen, foreslås på årsmøte blant de frammøtte.

Knut Erik Ulltveit, Aust-Agder Bondelag, Tor Erik Leland, Vest-Agder Bondelag/landbruksselskap

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteleder: Asgeir Pollestad, referent: Lillian B Andersen, Knut Erik Ulltveit, Aust-Agder Bondelag, Tor Erik Leland, Vest-Agder Bondelag/landbruksselskap til å skrive under protokollen.

 

Sak 3/18         Styrets Årsberetning.

Styreleder Asgeir Pollestad orienterte om årsberetningen.

I årsberetningen ble det informert om følgende endringer/tillegg:

Naturligvis 2017

4H- leir under Naturligvis og stand med aktiviteter for barn under messa.

Landbrukets dag SA

Styret gikk i dialog med daglig leder Øyvind Nese om oppsigelse av stillingen. Styret sa opp daglig leder Øyvind Nese etter avtale med han.

Forslag til vedtak:

Årsberetning for 2017 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsberetning for 2017 godkjennes.

 

Sak 4/18         Regnskap og budsjett

 Forslag til vedtak

Regnskap 2017 godkjennes som LDSA sitt regnskap for 2017

Årsmøtet 2018 godkjenner foreningens budsjett for 2018.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Regnskap 2017 godkjennes som LDSA sitt regnskap for 2017

Årsmøtet 2018 godkjenner foreningens budsjett for 2018.

 

Balanse

Forslag til vedtak:

LDSA vedtar den framlagte balanse og foreslår at årets underskudd føres mot egenkapital.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

LDSA vedtar den framlagte balanse og foreslår at årets underskudd føres mot egenkapital.

 

Sak 5/18 Dugnadspenger.

Fastsetting av timesats for dugnad.

Forslag til vedtak:

Styret foreslår at det betales ut lik timesats for 2017 som for 2016.

Styret foreslår at det for 2018 vedtas at det betales ut en timepris a kr 100 per time for dugnadsarbeid.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslag til vedtak:

Styret foreslår at det betales ut lik timesats for 2017 som for 2016.

Styret foreslår at det for 2018 vedtas at det betales ut en timepris a kr 100 per time for dugnadsarbeid.

 

Sak 6/18 Info Landbrukets dag SA.

-Naturligvis 2018 17-19 aug.

Prosjektleder Torbjørn Bjoraa for naturligvis 2018 orienterte om status og fremdriften av messa. Ca. 150 utstillere, påmelding sendes ut 3.april, frist 15.06.18. Dugnadspersonell fra medeierne må være klare innen 01.06.18, med navn til prosjektleder

-Styrets sammensetning (bruk av 1 vara)

Vedtatt at 1. varamedlem møter kun ved forfall, blir kalt inn.

Vedtekter

styret jobber med forslag til endring av vedtekter som legges frem til årsmøte 2019

Forsalget ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 7/18 Valg av medlemmer til styret, valgkomité, revisor og forslag til godtgjørelse til tillitsvalgte.

Valgkomiteens forslag legges fram.

Valnemndas forslag til Styre for Landbruket Dag

Ny styreleiar: Torbjørn Helle

Ny nestleiar: Bjørn A. Ropstad

Leiar og nestleiar veljast for 1 år

Medlemmar i Styret:

Inger Liv Røyter Thoresen

Margit Dale

Veljast for 2 år

Varamedlemmer:

1. vara Tarald Myrum

2. vara Marianne Goderstad

Veljast for 1 år

Revisor:

Bjørgulv N. Berg – veljast for 1 år

Valnemnd:

Reidun Svaland - veljast  for 3 år

Olav Lidtveit – ny leiar

Notto Hornnes – ny nestleiar

Valgnemndas forsalg til styret i Landbrukets dag ble enstemmig vedtatt.

               

 

Bjørn A. Ropstad takket styreleder Asgeir Pollestad for det året han har arbeidet som styreleder og Anne Grete Lieng for det arbeidet hun har gjort for styret.

 

Torbjørn Helle takket for tillitten som ny styrelede

Naturligvis er en årlig møteplass for mennesker fra bygd og by, og en stormønstring av landbruk, bygdekultur og opplevelser på Agder. Arrangementet har siden 2004 vært arrangert på Evje, nærmere bestemt på Evjemoen.Her står landbruk, lokal mat og gode opplevelser i sentrum. God mat, lokal mat - og det gode måltidet blir en stadig viktigere del av messen. Mange lokale produsenter byr fram sine varer for salg - og arrangøren har et stort mattelt hvor det serveres varme og kalde retter fra øverste hylle.
Ikke minst er det en stor maskinutstilling for deg med egen gård eller hage - med behov for å kunne kjøpe og se siste nytt. Vi har en rekke aktiviteter for barn som f.eks.  kokkekurs og snekring av fuglekasser.
Naturligvis, på Evjemoen, er en folkefest på mer enn en måte. En folkefest for store og små. By og land - hand i hand. Naturligvis.